تحلیل و بررسی(پدیده ارقام و اعداد رند در تاریخ تولد نوزادان)از منظر پزشکی و باورهای دینی

شاید عام ترین واژه ای که هم نظام تکوین و هم نظام تشریع را تحت پوشش قرار میدهد واژه احسان است. طیب نیز از واژه های اساسی قرآن است که هم نشان دهنده یک زندگی دنیوی مطلوب وهم زندگی اخروی مطلوب است.