واکاوی ابعاد فقهی بیماری ایدز با تکیه بر مبانی کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به قلم آیت الله شیخ حسن جواهری

شاید عام ترین واژه ای که هم نظام تکوین و هم نظام تشریع را تحت پوشش قرار میدهد واژه احسان است. طیب نیز از واژه های اساسی قرآن است که هم نشان دهنده یک زندگی دنیوی مطلوب وهم زندگی اخروی مطلوب است.