نشست تخصصی اخلاق پژوهی با موضوع بررسی حوزه های اخلاق کاربردی

مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران:
اخلاق علم مبین فضائل و رذائل اخلاقی و دارای هویت واسطه ای است
مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفت: اخلاق دانش واسطه ای است که همه علوم را شامل می شود و در سنت علمی ما نیز اخلاق بیان کننده فضایل و رذایل خلقی بر اساس وحی اسلامی می باشد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، دکتر احد فرامرز قراملکی، مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران در نشست تخصصی اخلاق پژوهی مدرسه علمیه آیت الله صدوقی با بیان این که اخلاق دانش واسطه ای بین وحی و مخاطبان آن است که بایدها و نبایدهای رفتارهای جوانحی را نیز شامل می شود، گفت: علم اخلاق دارای هویت واسطه ای بین مخاطبان است.


وی با بیان این که قدما نسبت به مساله اخلاق به دنبال خلق و امروز به دنبال کنش هستند، تصریح کرد: قدما می گفتند هدف اخلاق خلق است اما امروزی ها معتقدند وقتی خلق را بناست ایجاد کنید به دنبال آن رفتار نیز تثبیت می شود و به همین جهت جز مکتب فضیلت گرایی بقیه مکاتب اخلاقی اعتقاد بر این دارند که امروز اخلاق، بیان کننده دانش های رفتاری است.


مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفت: اخلاق دانش واسطه ای است که همه علوم را شامل می شود و در سنت علمی ما نیز اخلاق بیان کننده فضایل و رذایل خلقی بر اساس وحی اسلامی می باشد.
دکتر قراملکی با بیان این که در روزگار ما علم اخلاق آنقدر رشد و توسعه پیدا کرده است که دیگر به صورت مفرد وجود ندارد بلکه مجموعه جامع علوم اخلاقی را شامل می شود، بیان کرد: امروز باید در سطح جهانی باسواد و مطلع باشید و تلاش کنید علوم اخلاق را بشناسید؛ البته چون در دنیا ادبیات اخلاق هنجاری اسلامی نبوده متدلوژی حاکم بر این علم نیز متدلوژی فلسفی شده است.


وی با بیان این که کتب اخلاق هنجاری در اروپا به روش های تحلیلی منطقی هستند و اخلاق اسلامی را بیان نمی کنند، خاطر نشان کرد: برای آنکه این اخلاق هنجاری را اسلامی کنید، باید در آن اجتهاد از کتاب و سنت داشته باشید.


مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران با بیان این که در عرصه اخلاق یک علم فراتری لازم است تا مبادی هر علمی را بحث کند که فلسفه از جمله همین علوم فراتر شمرده می شود، تصریح کرد: علم فرااخلاق امروز به بیان مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق هنجاری می پردازد و در ادبیات تمدن اسلامی نیز علم فرااخلاق به روش تحلیل منطقی فلسفی عمل می کند.


دکتر قراملکی با بیان این که صرف نظر از اینکه قواعد اخلاقی را از کتاب و سنت و یا تحلیل های منطقی فلسفی گرفته اید، باید دید این قواعد اخلاقی چگونه می تواند از عرصه نظری به میدان عمل بیاید، گفت: باید در موقعیت هایی که برای انسان پیش می آید تلاش شود بسته به مطالعات اخلاقی، رفتار عادلانه اخلاقی از شما سربزند و بتوانید به مسائل مبتلا به پاسخگو باشید.


مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران با بیان این که اخلاق از جنس نسخه دادن است و به همین جهت باید اخلاق هنجاری را در موقعیت معین به کار ببندید، به تبیین اخلاق کاربردی پرداخت و خاطر نشان کرد: اخلاق کاربردی نیز خود یک دانش به کار بستن اخلاق هنجاری است اما اگر شناختی از فعالیت های سازمان موردنظرتان نداشته باشید نمی توانید نسخه شفابخش دهید و عملا باید ضمن شناخت شاخه های مختلف و متنوع اخلاق کاربردی، در راستای پیاده سازی آن تلاش کنید.


وی با بیان این که اخلاق حرفه ای شامل بیش از ۵۰ رشته بزرگ و برجسته در دنیا است، تصریح کرد: حتی در عرصه پزشکی دانش اخلاقی پزشکی با دندانپزشکی متفاوت است چراکه دارای مسائل مختلفی هستند و یک متخصص علاوه بر دانستن اخلاق هنجاری، باید موضوع را دقیق بشناسد و بر این مبنا به آن حوزه موردنظر خود، با شناخت و اشراف کامل و جامعی ورود کند.


دکتر قراملکی با بیان این که اگر کسی ادعای تخصص در عرصه اخلاق کند، در اینصورت باید در همه حوزه های اخلاقی متخصص شود و اینطور نباشد که صرفا در یک بخش خاص اشراف داشته باشد، بیان کرد: شناخت کافی از جامعه شناسی از ضروریات یک متخصص اخلاق است که باید اخلاق هنجاری را نیز بداند و به مبانی کافی آن نیز تسط و آشنایی خوبی را داشته باشد.


مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران با بیان این که اخلاق اسلامی به عنوان یک عنصر واسطه ای توان پاسخگویی را دارد، بیان کرد: البته این امر در صورتی محقق می شود که به همان اندازه که در فقه برای اجتهاد تلاش کردید، می بایست تا در عرصه اخلاق نیز برای اجتهاد و تربیت و پرورش متخصصین عرصه اخلاقی اهتمام ویژه ای صورت گیرد.


وی با بیان این که امروز باید در حوزه های علمیه دروس اخلاق کاربردی وارد شود، افزود: بر اساس مبانی اسلامی در حوزه اخلاق داوری می توان صدها مقاله و اثر تولید کرد و ظرفیت زیادی در عرصه اخلاقی در زمینه ها و موضوعات مختلف روز مورد ابتلا در جامعه اسلامی وجود دارد که این پتانسیل چشمگیر در بطن حوزه های علمیه نباید مغفول بماند و همانطور که فقه پویاست، سرعت رشد عرصه های اخلاقی نیز بالاست و دائما عرصه های جدیدی در اخلاق به میدان می آید.

علمیه دروس اخلاق کاربردی وارد شود، افزود: بر اساس مبانی اسلامی در حوزه اخلاق داوری می توان صدها مقاله و اثر تولید کرد و ظرفیت زیادی در عرصه اخلاقی در زمینه ها و موضوعات مختلف روز مورد ابتلا در جامعه اسلامی وجود دارد که این پتانسیل چشمگیر در بطن حوزه های علمیه نباید مغفول بماند و همانطور که فقه پویاست، سرعت رشد عرصه های اخلاقی نیز بالاست و دائما عرصه های جدیدی در اخلاق به میدان می آید.

ن با بیان این که اخلاق از جنس نسخه دادن است و به همین جهت باید اخلاق هنجاری را در موقعیت معین به کار ببندید، به تبیین اخلاق کاربردی پرداخت و خاطر نشان کرد: اخلاق کاربردی نیز خود یک دانش به کار بستن اخلاق هنجاری است اما اگر شناختی از فعالیت های سازمان موردنظرتان نداشته باشید نمی توانید نسخه شفابخش دهید و عملا باید ضمن شناخت شاخه های مختلف و متنوع اخلاق کاربردی، در راستای پیاده سازی آن تلاش کنید.
وی با بیان این که اخلاق حرفه ای شامل بیش از ۵۰ رشته بزرگ و برجسته در دنیا است، تصریح کرد: حتی در عرصه پزشکی دانش اخلاقی پزشکی با دندانپزشکی متفاوت است چراکه دارای مسائل مختلفی هستند و یک متخصص علاوه بر دانستن اخلاق هنجاری، باید موضوع را دقیق بشناسد و بر این مبنا به آن حوزه موردنظر خود، با شناخت و اشراف کامل و جامعی ورود کند.


دکتر قراملکی با بیان این که اگر کسی ادعای تخصص در عرصه اخلاق کند، در اینصورت باید در همه حوزه های اخلاقی متخصص شود و اینطور نباشد که صرفا در یک بخش خاص اشراف داشته باشد، بیان کرد: شناخت کافی از جامعه شناسی از ضروریات یک متخصص اخلاق است که باید اخلاق هنجاری را نیز بداند و به مبانی کافی آن نیز تسط و آشنایی خوبی را داشته باشد.


مدیرگروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران با بیان این که اخلاق اسلامی به عنوان یک عنصر واسطه ای توان پاسخگویی را دارد، بیان کرد: البته این امر در صورتی محقق می شود که به همان اندازه که در فقه برای اجتهاد تلاش کردید، می بایست تا در عرصه اخلاق نیز برای اجتهاد و تربیت و پرورش متخصصین عرصه اخلاقی اهتمام ویژه ای صورت گیرد.


وی با بیان این که امروز باید در حوزه های علمیه دروس اخلاق کاربردی وارد شود، افزود: بر اساس مبانی اسلامی در حوزه اخلاق داوری می توان صدها مقاله و اثر تولید کرد و ظرفیت زیادی در عرصه اخلاقی در زمینه ها و موضوعات مختلف روز مورد ابتلا در جامعه اسلامی وجود دارد که این پتانسیل چشمگیر در بطن حوزه های علمیه نباید مغفول بماند و همانطور که فقه پویاست، سرعت رشد عرصه های اخلاقی نیز بالاست و دائما عرصه های جدیدی در اخلاق به میدان می آید.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست