معرفی اعضاء

مدیر:
حجت الاسلام سید مسعود مرتضوی
استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان
دبیر:
حجت الاسلام محمدضیاء روحانی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
کارشناس علمی:
حجت الاسلام حسین منتظر
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
کارشناس اجرائی:
آقای سید حسین صباغ
طلبه سطح دو حوزه علمیه مشهد و کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه امام رضا علیه السلام

روابط عمومی: محمدصادق مصحفی
کارشناسی ارشد فلسفه

فهرست