نشست اخلاق پژوهی دکتر طالقانی

موضوع: آشنایی با فلسفه اخلاق

تاریخ برگزاری: 

جلسه اول و دوم: ۱۳۹۹/۲/۳

جلسه سوم: ۱۳۹۹/۲/۴


مطالعه


File-audio


Images

فهرست