فقه سلامت

بررسی قاعده استهلاک در اطعمه متخذ از حیوانات حرام گوشت

استاد قائنی

۹۷/۲/۲۹ الی ۹۷/۳/۲۲

تلقیح مصنوعی

استاد مرتضوی

۹۷/۰۹/۰۸

الکل و فرآورده های آن

دکتر نور محمدی

۹۷/۰۹/۱۵

آشنایی با دانش پزشکی

دکتر ایمن مصری

۹۷/۱۰/۰۶

سقط درمانی

استاد قاسمی

۹۷/۱۱/۱۸

فقه معاینه

استاد قاسمی

۹۷/۱۲/۱۵ الی ۹۷/۱۲/۱۶

جایگاه قاعده لا حرج در فقه پزشکی

استاد عندلیب

۹۸/۰۲/۱۶ الی ۹۸/۰۲/۲۵

جایگاه قاعده الزام در فقه پزشکی

استاد قائنی

۹۸/۰۲/۲۶ الی ۹۸/۰۳/۰۲

جراحی زیبایی از نگاه فقه

استاد شوپائی

۹۸/۰۳/۰۸ الی ۹۸/۰۳/۱۴

فقه درمان ۱

استاد قاسمی

تابستان ۹۸

فقه موضوعات نوین پزشکی (مرگ مغزی)

استاد مرتضوی

تابستان ۹۸

فقه موضوعات نوین پزشکی (کالبد شکافی)

استاد مرتضوی

تابستان ۹۸

فقه موضوعات نوین پزشکی (آتانازی)

استاد مرتضوی

تابستان ۹۸

ضرورت مباحث فقه پزشکی در قانونگذاری

دکتر فتحی

۹۸/۰۴/۲۲

ضرورت مباحث فقه پزشکی در قانونگذاری

دکتر فتحی

۹۸/۰۴/۲۲

آشنایی با داروهای مخدر، الکلی و روانگردان

اساتید دانشکده داروسازی

۹۸/۰۵/۰۲

آشنایی با مرگ مغزی

دکتر مشهدی نژاد

۹۸/۰۵/۰۹

آشنایی با پیوند اعضاء

دکتر خالقی

۹۸/۰۵/۱۰

آشنایی با کالبد شکافی

دکتر رضا زاده

۹۸/۰۵/۱۵

اخلاق پزشکی

استاد محمد تقی اسلامی

۹۸/۰۵/۱۹

کلیات طب سنتی

دکتر غلامپور

پاییز ۹۸

آشنایی با آناتومی بدن

دکتر محمدی پور

پاییز ۹۸

آبزیان حلال

دکتر نورمحمدی

۹۸/۰۸/۲۲

رابطه فقه و پزشکی

دکتر نورمحمدی

۹۸/۰۸/۲۳

تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق

استاد کریمی نیا

۹۸/۰۹/۰۶

تغییر جنسیت از منظر روانشناسی

استاد مهکام

۹۸/۰۷/۱۴

فقه پیوند اعضاء

استاد محمد مروارید، دکتر شادنوش

۹۸/۰۹/۲۱

پیوند قرنیه از منظر فقه

استاد محمد مروارید و ملکی

۹۸/۱۰/۰۵

روش های جلوگیری از بارداری

استاد مرتضوی

۹۸/۱۰/۱۷

مرگ مغزی و پیوند اعضاء

استاد قائنی و علم الهدی

۹۸/۱۱/۰۸

روش تحقیق و مقاله نویسی

استاد رضایی کرمانی

۹۸/۱۱/۱۶

پیوند بافت و عضو از متوفیان

استاد محمد مروارید

۹۸/۱۱/۳۰

روشهای پیشگیری از بارداری و سقط درمانی

استاد مرتضوی

فروردین ۹۹

فقه بیماری های واگیردار

استاد قائنی

۹۹/۰۲/۰۶ الی ۹۹/۰۲/۱۶

فقه بیماری های واگیردار

استاد قائنی

۹۹/۰۲/۰۶ الی ۹۹/۰۲/۱۶

نظام سلامت در اسلام

استاد عندلیب

۹۹/۰۲/۱۷ الی ۹۹/۰۲/۳۰

جایگاه تلقیح مناط در استنباط مسائل مستحدثه

استاد احمد مبلغی

۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۰۳/۰۲

فقه درمان ۲ (جایگاه اذن بیمار و ضمانت طبیب)

استاد قاسمی

۹۹/۰۵/۱۳ الی ۹۹/۰۵/۲۶

عزاداری در دوران شیوع بیماری کرونا

استاد فاضل لنکرانی

۹۹/۰۵/۲۸

عزاداری در دوران شیوع بیماری کرونا

استاد عندلیب همدانی

۹۹/۰۵/۲۹

مراحل تکون جنین

استاد مهدی مروارید و دکتر طباطبایی

۹۹/۰۸/۲۰

فهرست