مدرسه تابستانه ۱۴۰۰

افتتاحیه

آیت الله عاملی، دکتر ابوالقاسمی
۱۴۰۰/۵/۹
درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات دین و سلامت در دنیا
پروفسور کوئینیگ
۱۴۰۰/۵/۹
آشنایی با منابع جدید مطالعات دین و سلامت در دانشگاه‌های معتبر عربی و غربی
دکتر محمد  باعزم
۱۴۰۰/۵/۹
روش شناسی برداشت از روایات طبی و آسیب شناسی آن
استاد عبدالهادی مسعودی
۱۴۰۰/۵/۱۰
روش مواجهه و برداشت از آیات قرآنی در حوزه سلامت
استاد عندلیب همدانی
۱۴۰۰/۵/۱۰ الی ۱۴۰۰/۵/۱۱
روش شناسی رجالی و درایی احادیث طبی
استاد محمدکاظم طباطبائی
۱۴۰۰/۵/۱۱
موضوعات نوین در مطالعات دین و سلامت با رویکرد فقهی و حقوقی
دکتر وحدتی شبیری
۱۴۰۰/۵/۱۱
روش‌شناسی برداشت از روایات طبی (نقد درونی و بیرونی حدیث)
دکتر یحیی میرحسینی
۱۴۰۰/۵/۱۲ الی ۱۴۰۰/۵/۱۳
روش اعتبار سنجی و فهم روایات طبی
دکتر احمد پاکتچی
۱۴۰۰/۵/۱۲
نظام موضوعات در فقه سلامت

روش حل مسئله در فقه سلامت

استاد الهی خراسانی
۱۴۰۰/۵/۱۲ الی ۱۴۰۰/۵/۱۳
ملاحظات اصطلاح شناسی در مطالعات دین و سلامت
دکتر حامد آرضائی
۱۴۰۰/۵/۱۳
آسیب شناسی مطالعات فقه سلامت
دکتر محمد علی قاسمی
۱۴۰۰/۵/۱۴