مدارس رمضانیه

بررسی قاعده استهلاک در اطعمه متخذ از حیوانات حرام گوشت

استاد قائنی
۹۷/۲/۲۹ الی ۹۷/۳/۲۲
جایگاه قاعده لاحرج در فقه پزشکی
استاد عندلیب
۹۸/۲/۱۶ الی ۹۸/۲/۲۵
جایگاه قاعده الزام در فقه پزشکی
استاد قائنی
۹۸/۲/۲۶ الی ۹۸/۳/۲
جراحی زیبائی از نگاه فقه
استاد شوپائی
۹۸/۳/۸ الی ۹۸/۳/۱۴
فقه بیماریهای واگیردار
استاد قائنی
۹۹/۲/۶ الی ۹۹/۲/۱۶
نظام سلامت در اسلام
استاد عندلیب
۹۹/۲/۱۷ الی ۹۹/۲/۳۰
بررسی فقهی قانون سقط درمانی
استاد عندلیب
۱۴۰۰/۱/۲۶ الی ۱۴۰۰/۲/۲
کارکرد قاعده اضطرار در فقه پزشکی
استاد زارعی سبزواری
۱۴۰۰/۲/۷